Odluka o Pozitivnoj Listi lijekova TK od 24.06.2024.godine

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje uvjerenja i drugih isprava
Odluka o Listi ampuliranih lijekova 2024
Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala sa Ispravkom Odluke
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala
Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za ugovaranje zdravstvene zaštite za 2024. godinu
Izmjene i dopune Programa specijalne hrane – 2024
Odluka o izmjeni prioritetnog programa lijekova koji se koristte u terapiji bola
Program specijalne hrane – 2024
Odluka o neposrednom učešću u troškovima pojedinih vidova zdravstvene zaštite…2023
Odluka o utvrđivanju temelja, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdrav….
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe na ostvarivanje prava na ortopedska pomagala – 2022
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavez…
Odluka o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru ZIS T
Odluka o utvrđivanju naknade za izdavanje uvjerenja i drugih isprava
Uredba o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz oblasti zdravstvenog osiguranja
Uredba o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o utvrđivanju najniže plaće
Odluka o korištenju hitne zdravstvene zaštite učenika_studenata za vrijeme školovanja u inostranstvu
Odluka o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u RS u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
Odluka o načinu i postupku utvrđivanja cijena zdravstvenih usluga
Odluka o izmjeni Odluke za niskomolekularni heparin
Odluka o dopuni odluke za Imunoglobulin HBS
Uredba o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru Tuzlanskog kantona sa Izmjenama i dopunama
Odluka o izmjeni terapije bola – izmjena cijena
Operativni programi duxet i skudexa
Odluka o izmjeni terapije bola za lijekove duxeta i skudex
Odluka o izmjeni Prioritetnog programa lijekova Izmjena prioritetnog programa terapije bola Program terapije bola za 2023. godinu
Operativni program lijekova ze pedijatrijsku populaciju za 2023. godinu
Dopuna pedijatrijskog programa za nova dva lijeka
Dopuna pedijatrijskog programa lijekova
Operativni program bolničkih lijekova za 2023. godinu
Izmjena operativni-emicizumab Obavijest-o-dopuni-Odluke-za-lijek-Doptelet