Odluka o Jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala 2023
Odluka o utvrđivanju temelja, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdrav….
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe na ostvarivanje prava na ortopedska pomagala – 2022
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavez…
Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona
Odluka o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru ZIS T
Odluka o utvrđivanju naknade za izdavanje uvjerenja i drugih isprava
Uredba o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz oblasti zdravstvenog osiguranja
Uredba o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o utvrđivanju najniže plaće
Odluka o korištenju hitne zdravstvene zaštite učenika_studenata za vrijeme školovanja u inostranstvu
Program specijalne hrane sa Izmjenama i dopunama
Odluka o izmjeni Prioritetnog programa lijekova koji se koriste u terapiji bola
Operativni program i doktrinarni pristupi za lijekove koji su utvrđeni Pragramom lijekova sa Odlukom o izmjeni Odluke
Program lijekova za pedijatrisku populaciju sa Izmjenama i dopunama
Odluka o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u RS u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
Odluka o Listi ampuliranih lijekova (2016)
Operativni programi i doktrinarni pristupi za lijekove koji su utvrđeni Programom lijekova sa Odlukom
Program lijekova za pedijatrijsku populaciju sa doktrinarnim pristupom i Odlukom
Odluka o načinu i postupku utvrđivanja cijena zdravstvenih usluga
Odluka o neposrednom ucescu osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene za…
Odluka o izmjeni Odluke za niskomolekularni heparin
Odluka o dopuni odluke za Imunoglobulin HBS
Uredba o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru Tuzlanskog kantona sa Izmjenama i dopunama