Pravo na lijekove

Osigurana lica imaju pravo na lijekove koji se nalaze na kantonalnoj Listi lijekova koje na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada Tuzlanskog kantona. Na području TK osigurana lica imaju pravo na lijekove utvrđene Odlukom o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK, broj: 11/23 i 13/23).

Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona                                                                Službene novine
Odluka o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova

Stav Ministarstva zdravstva za lijek Ozemkic
Stav Ministarstva zdravstva neinzulinski antidijabetici
Stav Ministarstva zdravstva za Inzuline

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja

U Službenim novinama Tuzlanskog kantona objavljena je Uredba o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Ovom uredbom uređuje se način i postupak donošenja listi lijekova Tuzlanskog kantona koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, obaveze Ministarstva zdravstva TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, posebni programi lijekova koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja……
Uredba o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Propisivanje i izdavanje lijekova primjenjuje se u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.
Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo

Program lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove sa doktrinarnim pristupima.

Operativni program lijekova:

Operativni program bolničkih lijekova za 2023. godinu
Obavijest-o-dopuni-Odluke-za-lijek-Doptelet
Izmjena operativni-emicizumab
Izmjena doktrianrog pristupa za sekukinumab

Pedijatrisjki operativni program:

Operativni program lijekova ze pedijatrijsku populaciju za 2023. godinu
Dopuna pedijatrijskog programa za nova dva lijeka
Dopuna pedijatrijskog programa lijekova

Lijekovi koji se koriste u terapiji bola

Odluka o izmjeni Prioritetnog programa lijekova
Program terapije bola za 2023. godinu
Izmjena prioritetnog programa terapije bola
Odluka o izmjeni terapije bola – izmjena cijena
Operativni programi duxet i skudexa
Odluka o izmjeni terapije bola za lijekove duxeta i skudex

Više o lijekovima:

Ko propisuje lijekove sa Liste lijekova
Lijekove sa Liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U slučajevima kada je neophodno da doktori u službi hitne medicinske pomoći propišu lijek na recept, Zavod će, na prijedlog direktora ugovorne zdravstvene ustanove dati ovlaštenje za propisivanje lijekova na recept.
Na recept se može propisati samo lijek sa Liste lijekova
Na jedan recept se može propisati samo jedan lijek.

Gdje se mogu podići lijekovi sa Liste lijekova
Lijekovi sa Liste mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

SPISAK APOTEKA