Pravo na lijekove

Osigurana lica imaju pravo na lijekove koji se nalaze na kantonalnoj Listi lijekova koje na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada Tuzlanskog kantona. Na području TK osigurana lica imaju pravo na lijekove utvrđene Odlukom o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 18/22).

Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona
Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja

U Službenim novinama Tuzlanskog kantona objavljena je Uredba o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Ovom uredbom uređuje se način i postupak donošenja listi lijekova Tuzlanskog kantona koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, obaveze Ministarstva zdravstva TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, posebni programi lijekova koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja……
Uredba o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Propisivanje i izdavanje lijekova primjenjuje se u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.
Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo

Program lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove sa doktrinarnim pristupima.

Operativni programi i doktrinarni pristupi za lijekove koji su utvrđeni Programom lijekova sa Odlukom
Program lijekova za pedijatrijsku populaciju sa doktrinarnim pristupom sa dopunama
Operativni program i doktrinarni pristupi za lijekove koji su utvrđeni Pragramom lijekova sa Odlukom o izmjeni Odluke
Program lijekova za pedijatrisku populaciju sa Izmjenama i dopunama
Obavijest o dopuni Odluke za lijek Doptelet

Lijekovi koji se koriste u terapiji bola

Prioritetni program lijekova koji se koristi u terapiji bola na području Tuzlanskog kantona sa izmjenam i dopunama
Odluka o izmjeni terapije bola- duxeta i skudex
Operativni programi duxet i skudexa

Odluka o izmjeni Prioritetnog programa lijekova koji se koriste u terapiji bola

Više o lijekovima:

Ko propisuje lijekove sa Liste lijekova
Lijekove sa Liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U slučajevima kada je neophodno da doktori u službi hitne medicinske pomoći propišu lijek na recept, Zavod će, na prijedlog direktora ugovorne zdravstvene ustanove dati ovlaštenje za propisivanje lijekova na recept.
Na recept se može propisati samo lijek sa Liste lijekova
Na jedan recept se može propisati samo jedan lijek.

Gdje se mogu podići lijekovi sa Liste lijekova
Lijekovi sa Liste mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

SPISAK APOTEKA
Pravo na lijekove