Informatizacija zdravstvenog sektora u Tuzlanskom kantonu provodi se u skladu sa Programom rada, razvoja i orgnizacije integrisanog zdravstvenog infromacionog sistema na području Tuzlanskog kantona (Program).

Program je donijela Vlada TK, koji je usvojen Odlukom broj: 02/1-37-16756/15 od 22.07.2015. godine.