Smjernice za upućivanje osiguranih lica na obavljanje usluge – MAMOGRAFIJA
Smjernice za upućivanje osiguranih lica na obavljanje ulsuge – PAPA TEST
Izmjene i dopune Doktinarnog pristupa za upućivanje na CT
Izmjene i dopune Doktrinarnog pristupa za upućivanje na MR
Program specijalne hrane sa Izmjenama i dopunama
Dopuna doktrinarnog za niskomolekularni heparin
Doktrinarni za upucivanje na MRI
Doktrinarni za upucivanje na CT
Doktrinarni pristup – terapija niskomolekularnim heparinom (Clivarin i Clexane)
Smjernice za upućivanje osiguranih lica za obavljanje oftalmoloških pretraga