Smjernice za odobravanje oftalmoloških pretraga 2023
Smjernice za odobravanje CTMR pretraga 2023
Smjernice za upućivanje osiguranih lica na obavljanje usluge – MAMOGRAFIJA
Smjernice za upućivanje osiguranih lica na obavljanje ulsuge – PAPA TEST
Doktrinarni pristup – terapija niskomolekularnim heparinom (Clivarin i Clexane)