Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Ko ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje?

E-mail Ispis PDF

 

Prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju lica kojima je prema odredbama Zakona i općih akata Zavoda utvrđen status osiguranog lica u Zavodu i mogu biti:

 •     osiguranici,
 •     osigurana lica,
 •     lica osigurana u određenim okolnostima.
Osiguranici
Osiguranici su u smislu Zakona lica koje je obveznik obračuna i uplate doprinosa prijavio na obavezno zdravstveno osiguranje.

Osigurana lica

Osigurana lica su članovi porodice osiguranika koji u skladu sa Zakonom imaju pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu nosioca osiguranja (osiguranika).

Svojstvo osiguranog lica utvrđuje kantonalni zavod osiguranja, a isto se dokazuje zdravstvenom legitimacijom. Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje vrši se putem nadležne Poreske uprave u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i uplate doprinosa ("Službene novine FBiH" broj: 42/09) i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis promjene, upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH" broj: 73/09, 77/10 i 9/11).

Prebivalište se dokazuje ličnom kartom i CIPS – ovim obrascem Prijave prebivališta.

Lično osiguranje tzv. dobrovoljni osiguranici

Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koja imaju sredstva za izdržavanje mogu se osigurati u skladu sa članom 27. Zakona.

Da bi lica ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje trebaju dokazati:

 •     da imaju prebivalište na teritoriji Tuzlanskog kantona:
          -  fotokopija lične karte,
 •     da imaju sredstva za izdržavanje:
          -  izjava dva svjedoka,
 •     zdravstvenu sposobnost:
          -  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od strane zdravstvene ustanove ili privatnog zdravstvenog radnika.

Lice koje se osigurava u skladu sa članom 27. Zakona, odnosno lice koje uplaćuje zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima za upis u Jedinstveni sistem registracije podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave:

 • Prijavu na osiguranje (JS3110),
 • Rješenje poslovnice zdravstvenog osiguranja nadležne prema mjestu prebivališta osiguranog lica kojem se dozvoljava uplata zdravstvenog osiguranja ličnim sredstvima, u skladu sa članom 10. Pravilnika o podnošenju prijava za upis promjene, upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH" broj: 73/09, 77/10 i 9/11).
Ažurirano ( Petak, 10 Juni 2011 12:09 )  
Naslovna Zdravstveno osiguranje Obavezno zdravstveno osiguranje Prava na obavezno zdr. osiguranje

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja