Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Nastavak razgovora sa domovima zdravlja - propisivačka praksa

IMG 1391Zavod zdravstvenog osiguranja nastavio je razgovore sa predstavnicima domova zdravlja u vezi sa problemom oko propisivanja lijekova sa Pozitivne liste.
Prezentirani su podaci iz Izvještaja Komisije za kontrolu propisivanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Komisija je vršila provjeru vođenja zdravstvenog kartona, postojanja kliničkih nalaza, dijagnoze i šifre bolesti, izdate terapije, postojanja odgovarajućih nalaza drugih specijalista, dobre propisivačke prakse i poštivanja doktrinarnih pristupa navedenih u Pozitivnoj listi lijekova.
Konstatovano je da većina ljekara uredno vodi kartone i da se pridržavaju doktrinarnih pristupa, ali da postoji i niz nepravilnosti kada je riječ o propisivanju lijekova i izdavanja recepata za lijekove sa Liste lijekova.
Rečeno je da će se sa kontrolama i dalje nastaviti i da će biti pregledani svi kartoni propisivača, nakon čega će biti sastavljen Izvještaj i konačan Zaključak o obavljenim kontrolama.
Većina prisutnih pozdravila je uvođenje ovakvih kontrola i mišljenja su da već ima efekata i da su se ljekari počeli odgovornije ponašati kontrolišući sami sebe u poštivanju doktrinarnih pristupa.
Zajednički stav je da se ide sa prijedlogom prema Ministarstvu zdravstva da se postojeći Doktrinarni pristup revidira i da se pojedini lijekovi skinu sa Pozitivne liste lijekova.
Također, jedan od prijedloga je da se na otpusnim pismima i specijalističkim nalazima pišu i propisuju lijekovi na komercijalne recepte, zatim uvođenje kliničke vodilje za bolesti, te da humane inzuline ponovno mogu uključivati doktori porodične medicine.
Osim propisivačke prakse govorilo se i o listama čekanja, te o vođenju privremene spriječenosti za rad. Kako se moglo čuti veliki problem kod privremene spriječenosti predstavlja dužina čekanja na ocjenu radne sposobnosti, koja u pojedinim slučajevima prelazi i po godinu dana.
Istaknuto je da će se kontrole Komisije za kontrolu propisivanja lijekova nastaviti i da je formirano Stručno vijeće koje daje upute kontrolorima u kojem smjeru će se odvijati kontrole i na koje elemente treba obratiti pažnju.
Osnov je poštivanje doktrinarnih pristupa i ispravnost vođenja medicinskih kartona.
Naredne sedmice nastavlju se razgovori sa preostala dva doma zdravlja nakon čega će se izraditi konačan Izvještaj o radu Komisije za kontrolu lijekova i isti će biti dostavljen svim domovima zdravlja, te Vladi Tuzlanskog kantona.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja