Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

O nama

E-mail Ispis PDF

Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) sa sjedištem u Tuzli, Franjevačka 36. Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Skupština Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99) na sjednici od 29.10.1999. godine.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacija BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Statutom Zavoda i obuhvata:

 • Provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
 • Planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu,
 • Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjme prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava, te osiguranim licima pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
 • Obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu,
 • Određuje kriterije, način korištenja i visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene  zaštite i naknadu za pogrebne troškove,
 • Određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret Zavoda, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
 • Učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
 • Vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja,
 • Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu,
 • U saradnji sa Ministarstvom zdravstva obavlja nadzor i finansijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
 • Obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjemm prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije donošenje su nadležni organi Kantona, odnosno Zavoda,
 • Uređuje ostala pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • Obavlja poslove vođenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja a po potrebi uvodi dodatne statistička istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • Vrši poslove izrade izvještaja o provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Kantona,
 • Vrši poslove u vezi s izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • Vrši izradu i distribuciju svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranj,
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

Prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda ostvaruju se:

 •  u sjedištu Kantonalnog zavboda,
 •  u poslovnicama zdravstvenog osiguranja Kantonalnog zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona.

U poslovnicama Zavoda obavljaju se slijedeći poslovi:

 • prijava i dojava osiguranika i osiguranih lica sa prebivalištem u općini u kojoj je poslovnica,
 • izdavanje i ovjera isprava kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osiguranog lica,
 • ustanovljavanje i vođenje ličnih kartona osiguranih lica,
 • utvrđivanje prava na ortopedska i druga pomagala, vrši ovjera navedih pomagala i vrši evidentiranje;
 • kontrola obračuna i isplate putnih troškova u vezi s ostvarivanjem zdravstvene zaštite i njihovo evidentiranje,
 • kontrola obračuna i isplate  troškova sahrane i njihovo evidentiranje,
 • prijem, ovjera, evidentiranje i izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem međunarodnih sporazuma,
 • vođenje evidencije o uplati doprinosa,
 • kontrola, likvidacija i plaćanje računa za zdravstvene usluge,
 • kontrola, likvidacija i isplata naknada plaća (refundacija) za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede ili bolesti,
 • evidencija izdatih lijekova,
 •  izvršavanje i drugih prava, obaveza i odgovornosti koje su zakonskim propisima stavljene u djelokrug poslovnica.

Poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona - KONTAKT

Ažurirano ( Petak, 08 Novembar 2013 11:41 )  

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja